Sunday , 20 August 2017

Tag Archives: Jai Janardhana Krishna

Jai Janardhana Krishna

Sri-Krishna-jai janardhana

Jai Janardhana Krishna Radhika Pathey Song – Lyrics : Jaya Janardhana Krishna Radhika Pathe, Jana vimochana Krishna Janma Mochana Garuda Vahana Krishna? Gopika Pathe, Nayana mohana Krishna Neeajekshana Jaya Janardhana Krishna …… …… Krishna Neeajekshana¬†¬† || Sujana Bandhava Krishna Sundarakruthe, Madana Komala Krishna Madhava Hare Vasumati Pathe Krishna Vasavanuja, VaraguNakara Krishna Vaishnavakruthe Suruchiranana Krishna Shouryavaridhe, Murahara Vibho Krishna mukthidayaka Vimalapalaka ... Read More »