Saturday , 19 August 2017

Surya Ashtakam – English

AdidEva namastubhyam praseeda mama bhAskara
dhivAkara namastubhyam prabhAkara namOstutE || 1

saptASva rathamaaruDham pracamDham kaSyapAtmajam
SwEtapadmadharam dEvam tam sooryam praNamaamyaham || 2

lOhitam rathamAruDham sarvalOka pitAmaham
mahApApaharam dEvam tam sUryam praNamAmyaham || 3

treiguNyam ca mahASUram brahma vishNu mahESwaram
mahApApaharam dEvam tam sUryam praNamAmyaham || 4

bRMhitaM tEjasAMpuMjam vAyurAkASa mEvaca
prabhustvaM sarvalOkAnAM taM sUryaM praNamAmyahaM || 5

baMdhUkapushpa saMkASaM harakuMDala bhUshitaM
Ekacakra dharaM dEvaM taM sUryaM praNamAmyahaM || 6

viSwESaM viSwakartAraM mahAtEjaha pradIpanam
mahApApaharaM dEvaM taM sUryaM praNamAmyahaM || 7

SrI vishNuM jagatAMnAthaM jnAna(gnana) vijnAna(vignana) mOkshadaM
mahApApaharaM dEvaM taM sUryaM praNamAmyahaM || 8

sUryAshTakaM paThEnnityaM grahapIDA praNASanaM
aputrO labhatEputram daridrO dhanavAn bhavEt || 9

amishaM madhupAnaM ca yaha karOti ravErdinE
saptajanma bhavEdrOgI janma janma daridratA || 10

strI taila madhumAMsAni yE tyajanti ravErdinE
na vyAdhi SOka dAridryaM, sUryalOkaM sa gacchati || 11

iti srI siva prOktam srI sUryAshtakam sampUrnam

tags: surya shtakam, suryashtakam, suryastakam, daily devotional surya puja, slokas,mantras, suryadeva

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>