Saturday , 19 August 2017

Sri Venkateshwara Stotram – Kamalakucha

balaji-stotram
balaji-stotram

Lord Sri Venkateswara Stotra Popular Diety who is also known as Perumal/Balaji. Most of the Devotees¬†aware of the¬†stotra “Kamalakucha choochuka kunkumatho” which is The Popular Shri Venkateshwara Stotram.

Sri Venkateshwara Stotra

Kamalakucha choochuka kunkumatho
Niyatharunitha thula neelathano
Kamalayatha lochana lokapathe
Vijayeebhava Venkata saila pathe

Sacha dhurmukha shanmukha panchamukha
Pramuka khila daivatha mouli mane
Saranagatha vathsala saranidhe
Paripalayamam vrisha saila pathe

Athivela thaya thava durvishahai
Ranuvela Kruthairaparada sathai
Paritham thvaritham vrisha saila pathe
Paraya krupaya paripahi Hare

Adhi venkata saila mudara mather
Janatha bimatha dhika danarathath
Paradeva thaya gathi than nigamai
Kamaladayithtan na param kalaye

Kalavenu rava vasa gopa vadhu
Sathakoti vrithath smara koti samath
Prathi valla vikabhimathath sukhadhath
Vasudeva suthanna paramkalaye

Abhi rama gunakara dasarathe
Jagadeka danurdhara dheeramathe
Raghunayaka Rama Ramesa vibho
Varadho bhava deva daya jaladhe

Avaneethanaya kamaneeyakaram
Rajaneechara charu mukhamburuham
Rajaneechara raja thamo mihiram
Mahaneeyamaham Raghuramamaye

Sumukham Suhrudam Sulabham sukhadam
Swanujam cha Sukhayamamogh Saram

Apahaya Raghudwaha manyamaham
Na kathnchana kanchana jathu bhaje

Vinaa Venkatesham nanatho nanatha
Sadaa Venkatesham smarami smarami
Hare Venkatesha Praseeda Praseeda
Priyam Venkatesha Prayachha Prayachha

Aham doorathasthe padamboja yugma
Pranamechaya gathya sevam karomi
Sakruthsevaya nithyasevapalam thvam
Prayachha prayachha prabho Venkatesha

Agnanina maya doshaana seshan vihithan Hare
Kshamasvathm kshamasvathvam Seshasailasikhaman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>