Sunday , 20 August 2017

Shivastakam – Holly Hymn of Lord Shiva

lord-shiva-puja
lord-shiva-puja

Prabhum prananatham vibhum vishvanatham, Jagannathanatham sadanandabhajamh
Bhavadbhavyabhuteshvaram bhutanatham, shivamshankaram shambhumishanamide

Gale rundamalam tanau sarpajalam, mahakalakalam ganeshadhipalamh
Jatajutabhangottarangairvishalam shivam, shankaram shambhumishanamide

Mudamakaram mandanam mandayantam, mahamandala bhasmabhushhadharamtam
Anadihyaparam mahamohaharam, shivam shankaram shambhumishanamide

Vatadho nivasam mahattattahasam, mahapapanasham sadasuprakashamh
Girishamganesham sureshammahesham, shivamshankaram shambhumishanamide

Girindratmajasangrahitardhadeham, Girau sansthitam sarvada sannageham
Parabrahmabrahmadibhirvandhyamanam, shivam shankaram shambhumishanamide

Kapalam trishulam karabhyam dadhanam,padambhojanamraya kamam dadanam
Balivardayanam suranam pradhanam, shivam shankaram shambhumishanamide

Sharachchandragatram gunananda patram, trinetram pavitram dhaneshasya mitram
Aparnakalatram charitram vichitram, shivam shankaram shambhumishanamide

Haramsarpaharam chitabhuviharam, bhavamvedasaram sadanirvikaram
Smashaanevadantam manojamdahantam, shivamshankaram shambhumishanamide

Stavam yah prabhate narah shulapane, patheth stotraratnam vhaprapyaratnam
Sputram sudhyanam sumitram kalatram, vichitrai samaradya moksham prayati

tags: shivashtakam online siva, shiva, sivasktakam, astakam, ashtakam, lord shiva, puja, shivashtakam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>