Thursday , 17 August 2017

Narasimha Kavacham

Narasimha Kavacham or Nrsimha Kavacha is a powerful prayer to appease Lord Narasimha, the half-man half-lion incarnation of Lord Maha Vishnu. By chanting the Narasimha Kavacha daily, Lord Narasimha will protect the devotee and he will become victorious in all his deeds.

Nrsimha Swamy Kavacha Lyrics – Narasimha Kavacham Lyrics

Sri Narad uvaca, Indradi deva vrndesa tatesvara jagat pate,
Mahavisnor nrsimhasya kavacam bruhi me prabho
Yasya prapathanad vidvan trilokya vijayi bhavet

Sri Brahmovaca, srnu narada vaksyami putra srestha tapodhana
Kavacam Narasimhasya trailokya vijayabhidam
Yasya prapathanad vagmi trailokya vijayi bhavet
Srastham jagatam vatsa pathanad dharanad yatah

Laksmir jagat trayam pati samharta ca mahesvarah
Pathanad dharanad deva babhuvus ca digisvarah

Brahma mantra myam vaksye bhutadi vinivarakam
Yasya prasadad durvasas trailokya vijayi munih
Pathanad dharanad yasya sasta ca krodha bhairavah

Trailokya vijayasyasa kavacasya prajapatih
Rsis Chandas ca gayatri nrsimho devata vibhuh
Ksraum bijam me sirah pati candra varno maha manuh
“Ugram Viram Maha Visnum Jvalantam Sarvatomukham
Nrsimham Bhisanam Bhadram Mrtyu Mrtyum Namamy Aham”
Dva Trimsad aksaro mantro mantra rajah sura drumah

Kantham patu dhruvam ksraum hrd bhagavate caksusi mama
Narasimhaya ca jvala maline patu mastakam

Dipta damstraya ca tatha agni netraya ca nasikam
Sarva Rakso ghnaya sarva bhuta vinasanaya ca
Sarva jvara vinasaya daha daha paca dvayam
Raksa Raksa sarva mantra svaha patu mukham mama

Taradi Ramacandraya namah payad gudam mama
Klim Payat pani yugmam ca taram namah padam tatah
Narayanaya parsvam ca am hrim kraum ksraum ca hum phat

Varaksarah katim patu om namah bhagavate padam
Vasudevaya ca prstham klim krsnaya uru dvaram

Klim krsnaya sada patu januni ca manuttamah
Klim glaum klim syamalangaya namah payat pada dvaram
Ksraum narasimhaya ksraum ca sarvangam me sadavatu

Iti te kathitam vatsa sarva mantraugha vigraham
tava snehan myakhyatam pravaktavyam na kasyacit

Guru pujam vidhayatha grhniyat kavacam tatah
sarva punya yuto bhutva sarva siddhi yuto bhavet

Satam astottaram caiva purascarya vidhih smrtah
Havanadin dasamsena krtva sadhaka sattamah

Tatas tu siddha kavacah punyatma madanopaman
Sparddham uddhuya bhavane laksmir vani vaset tatah

Puspanjalyastakam dattva mulenaiva pathet sakrt
Api Varsa sahasranam pujayah phalam apnuyat

Bhurje vilkhya gutikam svarnastham dharayed yadi
Kanthe va daksine bahau narasimho bhavet svayam

Yosid vama bhuje caiva puruso daksine kare
Vibhryat kavacam punyam sarva siddhi yuto bhavet

Kaka vandhya ca ya nari mrta vatsa ca ya bhavet
Janma vandhya nasta putra bahu putravati bhavet

Kavacasya prasadena jivan mukto bhaven narah
Trilokyam ksobhayaty eva trailokya vijayi bhavet

Bhuta preta pisacas ca raksasa danava ca ye
Tam drstva prapalayante desad desantaram dhruvam

Yasmin gehe ca kavacam grame va yadi tisthati
Tam desantu parityajya prayanti catidurantah

tags: narasimha swami kavacham nrsimha kavacham lyrics, lyrics of narasimha kavacham, devotional songs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>