Sunday , 20 August 2017

Maha Ganapathy Sahashtranama Sthothram

ganesha sahasranama stotram
ganesha sahasranama stotram

ganesha sahasranama stotram

Ganesha Sahasranama stotram is a litany of the names of Hindu deity Ganesha. A sahasranama is a Hindu hymn of praise in which a deity is referred by 1,000 or more different names. Ganesha shasranamas are recited in many temples today as a living part of Ganesha devotion.

According to Ganesha purana Lord Ganesh gave this Sahasranam to Lord Shiva for his penance to get victory over Tripurasuras.

Here is the Ganesh Sahasranama Stotram…

Ganesha Sahasranama Stotram

Muniruvaaca
kathaM naamnaaM sahasraM taM gaNESa upadiShTavaan |
SivadaM tanmamaacakShva lOkaanugrahatatpara || 1 ||

BrahmOvaaca
dEvaH poorvaM puraaraatiH puratrayajayOdyamE |
anarcanaadgaNESasya jaatO vighnaakulaH kila || 2 ||

manasaa sa vinirdhaarya dadRuSE vighnakaaraNam |
mahaagaNapatiM bhaktyaa samabhyarcya yathaavidhi || 3 ||

vighnapraSamanOpaayamapRucCadapariSramam |
santuShTaH poojayaa SambhOrmahaagaNapatiH svayam || 4 ||

sarvavighnapraSamanaM sarvakaamaphalapradam |
tatastasmai svayaM naamnaaM sahasramidamabraveet || 5 ||

asya SreemahaagaNapatisahasranaamastOtramaalaamantrasya |
gaNESa RuShiH, mahaagaNapatirdEvataa, naanaavidhaanicCandaaMsi |
humiti beejam, tungamiti SaktiH, svaahaaSaktiriti keelakam |
sakalavighnavinaaSanadvaaraa SreemahaagaNapatiprasaadasiddhyarthE japE viniyOgaH |

Atha karanyaasaH
gaNESvarO gaNakreeDa ityanguShThaabhyaaM namaH |
kumaaragurureeSaana iti tarjaneebhyaaM namaH ||
brahmaaNDakumbhaScidvyOmEti madhyamaabhyaaM namaH |
raktO raktaambaradhara ityanaamikaabhyaaM namaH
sarvasadgurusaMsEvya iti kaniShThikaabhyaaM namaH |
luptavighnaH svabhaktaanaamiti karatalakarapRuShThaabhyaaM namaH ||

Atha aMganyaasaH
CandaSCandOdbhava iti hRudayaaya namaH |
niShkalO nirmala iti SirasE svaahaa |
sRuShTisthitilayakreeDa iti Sikhaayai vaShaT |
gnyaanaM vignyaanamaananda iti kavacaaya hum |
aShTaangayOgaphalabhRuditi nEtratrayaaya vauShaT |
anantaSaktisahita ityastraaya phaT |
bhoorbhuvaH svarOm iti digbandhaH |

atha dhyaanam
gajavadanamacintyaM teekShNadaMShTraM trinEtraM
bRuhadudaramaSEShaM bhootiraajaM puraaNam |
amaravarasupoojyaM raktavarNaM surESaM
paSupatisutameeSaM vighnaraajaM namaami ||

SreegaNapatiruvaaca
OM gaNESvarO gaNakreeDO gaNanaathO gaNaadhipaH |
EkadantO vakratuNDO gajavaktrO mahOdaraH || 1 ||

lambOdarO dhoomravarNO vikaTO vighnanaaSanaH |
sumukhO durmukhO buddhO vighnaraajO gajaananaH || 2 ||

bheemaH pramOda aamOdaH suraanandO madOtkaTaH |
hErambaH SambaraH SambhurlambakarNO mahaabalaH || 3 ||

nandanO lampaTO bheemO mEghanaadO gaNanjayaH |
vinaayakO viroopaakShO veeraH SooravarapradaH || 4 ||

mahaagaNapatirbuddhipriyaH kShipraprasaadanaH |
rudrapriyO gaNaadhyakSha umaaputrOghanaaSanaH || 5 ||

kumaaragurureeSaanaputrO mooShakavaahanaH |
siddhipriyaH siddhipatiH siddhaH siddhivinaayakaH || 6 ||

avighnastumburuH siMhavaahanO mOhineepriyaH |
kaTankaTO raajaputraH SaakalaH saMmitOmitaH || 7 ||

kooShmaaNDasaamasambhootirdurjayO dhoorjayO jayaH |
bhoopatirbhuvanapatirbhootaanaaM patiravyayaH || 8 ||

viSvakartaa viSvamukhO viSvaroopO nidhirguNaH |
kaviH kaveenaamRuShabhO brahmaNyO brahmavitpriyaH || 9 ||

jyEShTharaajO nidhipatirnidhipriyapatipriyaH |
hiraNmayapuraantaHsthaH sooryamaNDalamadhyagaH || 10 ||

karaahatidhvastasindhusalilaH pooShadantabhit |
umaankakElikutukee muktidaH kulapaavanaH || 11 ||

kireeTee kuNDalee haaree vanamaalee manOmayaH |
vaimukhyahatadaityaSreeH paadaahatijitakShitiH || 12 ||

sadyOjaataH svarNamunjamEkhalee durnimittahRut |
duHsvapnahRutprasahanO guNee naadapratiShThitaH || 13 ||

suroopaH sarvanEtraadhivaasO veeraasanaaSrayaH |
peetaambaraH khaNDaradaH khaNDavaiSaakhasaMsthitaH || 14 ||

citraangaH SyaamadaSanO bhaalacandrO havirbhujaH |
yOgaadhipastaarakasthaH puruShO gajakarNakaH || 15 ||

gaNaadhiraajO vijayaH sthirO gajapatidhvajee |
dEvadEvaH smaraH praaNadeepakO vaayukeelakaH || 16 ||

vipaScidvaradO naadO naadabhinnamahaacalaH |
varaaharadanO mRutyunjayO vyaaghraajinaambaraH || 17 ||

icCaaSaktibhavO dEvatraataa daityavimardanaH |
SambhuvaktrOdbhavaH SambhukOpahaa SambhuhaasyabhooH || 18 ||

SambhutEjaaH SivaaSOkahaaree gaureesukhaavahaH |
umaangamalajO gaureetEjObhooH svardhuneebhavaH || 19 ||

yagnyakaayO mahaanaadO girivarShmaa SubhaananaH |
sarvaatmaa sarvadEvaatmaa brahmamoordhaa kakupSrutiH || 20 ||

brahmaaNDakumbhaScidvyOmabhaalaHsatyaSirOruhaH |
jagajjanmalayOnmEShanimEShOgnyarkasOmadRuk || 21 ||

gireendraikaradO dharmaadharmOShThaH saamabRuMhitaH |
graharkShadaSanO vaaNeejihvO vaasavanaasikaH || 22 ||

bhroomadhyasaMsthitakarO brahmavidyaamadOdakaH |
kulaacalaaMsaH sOmaarkaghaNTO rudraSirOdharaH || 23 ||

nadeenadabhujaH sarpaanguleekastaarakaanakhaH |
vyOmanaabhiH SreehRudayO mErupRuShThOrNavOdaraH || 24 ||

kukShisthayakShagandharvarakShaHkinnaramaanuShaH |
pRuthveekaTiH sRuShTilingaH SailOrurdasrajaanukaH || 25 ||

paataalajanghO munipaatkaalaanguShThastrayeetanuH |
jyOtirmaNDalalaangoolO hRudayaalaananiScalaH || 26 ||

hRutpadmakarNikaaSaalee viyatkElisarOvaraH |
sadbhaktadhyaananigaDaH poojaavaarinivaaritaH || 27 ||

prataapee kaaSyapO mantaa gaNakO viShTapee balee |
yaSasvee dhaarmikO jEtaa prathamaH pramathESvaraH || 28 ||

cintaamaNirdveepapatiH kalpadrumavanaalayaH |
ratnamaNDapamadhyasthO ratnasiMhaasanaaSrayaH || 29 ||

teevraaSirOddhRutapadO jvaalineemaulilaalitaH |
nandaananditapeeThaSreerbhOgadO bhooShitaasanaH || 30 ||

sakaamadaayineepeeThaH sphuradugraasanaaSrayaH |
tEjOvateeSirOratnaM satyaanityaavataMsitaH || 31 ||

savighnanaaSineepeeThaH sarvaSaktyambujaalayaH |
lipipadmaasanaadhaarO vahnidhaamatrayaalayaH || 32 ||

unnataprapadO gooDhagulphaH saMvRutapaarShNikaH |
peenajanghaH SliShTajaanuH sthoolOruH prOnnamatkaTiH || 33 ||

nimnanaabhiH sthoolakukShiH peenavakShaa bRuhadbhujaH |
peenaskandhaH kambukaNThO lambOShThO lambanaasikaH || 34 ||

bhagnavaamaradastungasavyadantO mahaahanuH |
hrasvanEtratrayaH SoorpakarNO nibiDamastakaH || 35 ||

stabakaakaarakumbhaagrO ratnamaulirnirankuSaH |
sarpahaarakaTeesootraH sarpayagnyOpaveetavaan || 36 ||

sarpakOTeerakaTakaH sarpagraivEyakaangadaH |
sarpakakShOdaraabandhaH sarparaajOttaracCadaH || 37 ||

raktO raktaambaradharO raktamaalaavibhooShaNaH |
raktEkShanO raktakarO raktataalvOShThapallavaH || 38 ||

SvEtaH SvEtaambaradharaH SvEtamaalaavibhooShaNaH |
SvEtaatapatraruciraH SvEtacaamaraveejitaH || 39 ||

sarvaavayavasampoorNaH sarvalakShaNalakShitaH |
sarvaabharaNaSObhaaDhyaH sarvaSObhaasamanvitaH || 40 ||

sarvamangalamaangalyaH sarvakaaraNakaaraNam |
sarvadEvavaraH Saarngee beejapooree gadaadharaH || 41 ||

SubhaangO lOkasaarangaH sutantustantuvardhanaH |
kireeTee kuNDalee haaree vanamaalee SubhaangadaH || 42 ||

ikShucaapadharaH Soolee cakrapaaNiH sarOjabhRut |
paaSee dhRutOtpalaH SaalimanjareebhRutsvadantabhRut || 43 ||

kalpavalleedharO viSvaabhayadaikakarO vaSee |
akShamaalaadharO gnyaanamudraavaan mudgaraayudhaH || 44 ||

poorNapaatree kambudharO vidhRutaankuSamoolakaH |
karasthaamraphalaScootakalikaabhRutkuThaaravaan || 45 ||

puShkarasthasvarNaghaTeepoorNaratnaabhivarShakaH |
bhaarateesundareenaathO vinaayakaratipriyaH || 46 ||

mahaalakShmeepriyatamaH siddhalakShmeemanOramaH |
ramaaramESapoorvaangO dakShiNOmaamahESvaraH || 47 ||

maheevaraahavaamaangO ratikandarpapaScimaH |
aamOdamOdajananaH sapramOdapramOdanaH || 48 ||

saMvardhitamahaavRuddhirRuddhisiddhipravardhanaH |
dantasaumukhyasumukhaH kaantikandalitaaSrayaH || 49 ||

madanaavatyaaSritaanghriH kRutavaimukhyadurmukhaH |
vighnasaMpallavaH padmaH sarvOnnatamadadravaH || 50 ||

vighnakRunnimnacaraNO draaviNeeSaktisatkRutaH |
teevraaprasannanayanO jvaalineepaalitaikadRuk || 51 ||

mOhineemOhanO bhOgadaayineekaantimaNDanaH |
kaamineekaantavaktraSreeradhiShThitavasundharaH || 52 ||

vasudhaaraamadOnnaadO mahaaSankhanidhipriyaH |
namadvasumateemaalee mahaapadmanidhiH prabhuH || 53 ||

sarvasadgurusaMsEvyaH SOciShkESahRudaaSrayaH |
eeSaanamoordhaa dEvEndraSikhaH pavananandanaH || 54 ||

pratyugranayanO divyO divyaastraSataparvadhRuk |
airaavataadisarvaaSaavaaraNO vaaraNapriyaH || 55 ||

vajraadyastrapareevaarO gaNacaNDasamaaSrayaH |
jayaajayaparikarO vijayaavijayaavahaH || 56 ||

ajayaarcitapaadaabjO nityaanandavanasthitaH |
vilaasineekRutOllaasaH SauNDee saundaryamaNDitaH || 57 ||

anantaanantasukhadaH sumangalasumangalaH |
gnyaanaaSrayaH kriyaadhaara icCaaSaktiniShEvitaH || 58 ||

subhagaasaMSritapadO lalitaalalitaaSrayaH |
kaamineepaalanaH kaamakaamineekElilaalitaH || 59 ||

sarasvatyaaSrayO gaureenandanaH SreenikEtanaH |
guruguptapadO vaacaasiddhO vaageeSvareepatiH || 60 ||

nalineekaamukO vaamaaraamO jyEShThaamanOramaH |
raudreemudritapaadaabjO humbeejastungaSaktikaH || 61 ||

viSvaadijananatraaNaH svaahaaSaktiH sakeelakaH |
amRutaabdhikRutaavaasO madaghoorNitalOcanaH || 62 ||

ucCiShTOcCiShTagaNakO gaNESO gaNanaayakaH |
saarvakaalikasaMsiddhirnityasEvyO digambaraH || 63 ||

anapaayOnantadRuShTirapramEyOjaraamaraH |
anaavilOpratihatiracyutOmRutamakSharaH || 64 ||

apratarkyOkShayOjayyOnaadhaarOnaamayOmalaH |
amEyasiddhiradvaitamaghOrOgnisamaananaH || 65 ||

anaakaarObdhibhoomyagnibalaghnOvyaktalakShaNaH |
aadhaarapeeThamaadhaara aadhaaraadhEyavarjitaH || 66 ||

aakhukEtana aaSaapooraka aakhumahaarathaH |
ikShusaagaramadhyastha ikShubhakShaNalaalasaH || 67 ||

ikShucaapaatirEkaSreerikShucaapaniShEvitaH |
indragOpasamaanaSreerindraneelasamadyutiH || 68 ||

indeevaradalaSyaama indumaNDalamaNDitaH |
idhmapriya iDaabhaaga iDaavaanindiraapriyaH || 69 ||

ikShvaakuvighnavidhvaMsee itikartavyatEpsitaH |
eeSaanamaulireeSaana eeSaanapriya eetihaa || 70 ||

eeShaNaatrayakalpaanta eehaamaatravivarjitaH |
upEndra uDubhRunmauliruDunaathakarapriyaH || 71 ||

unnataanana uttunga udaarastridaSaagraNeeH |
oorjasvaanooShmalamada oohaapOhaduraasadaH || 72 ||

RugyajuHsaamanayana RuddhisiddhisamarpakaH |
RujucittaikasulabhO RuNatrayavimOcanaH || 73 ||

luptavighnaH svabhaktaanaaM luptaSaktiH suradviShaam |
luptaSreervimukhaarcaanaaM lootaavisphOTanaaSanaH || 74 ||

EkaarapeeThamadhyastha EkapaadakRutaasanaH |
EjitaakhiladaityaSreerEdhitaakhilasaMSrayaH || 75 ||

aiSvaryanidhiraiSvaryamaihikaamuShmikapradaH |
airaMmadasamOnmESha airaavatasamaananaH || 76 ||

OMkaaravaacya OMkaara OjasvaanOShadheepatiH |
audaaryanidhirauddhatyadhairya aunnatyaniHsamaH || 77 ||

ankuSaH suranaagaanaamankuSaakaarasaMsthitaH |
aH samastavisargaantapadEShu parikeertitaH || 78 ||

kamaNDaludharaH kalpaH kapardee kalabhaananaH |
karmasaakShee karmakartaa karmaakarmaphalapradaH || 79 ||

kadambagOlakaakaaraH kooShmaaNDagaNanaayakaH |
kaaruNyadEhaH kapilaH kathakaH kaTisootrabhRut || 80 ||

kharvaH khaDgapriyaH khaDgaH khaantaantaHsthaH khanirmalaH |
khalvaaTaSRunganilayaH khaTvaangee khaduraasadaH || 81 ||

guNaaDhyO gahanO gadyO gadyapadyasudhaarNavaH |
gadyagaanapriyO garjO geetageervaaNapoorvajaH || 82 ||

guhyaacaararatO guhyO guhyaagamaniroopitaH |
guhaaSayO guDaabdhisthO gurugamyO gururguruH || 83 ||

ghaNTaaghargharikaamaalee ghaTakumbhO ghaTOdaraH |
nakaaravaacyO naakaarO nakaaraakaaraSuNDabhRut || 84 ||

caNDaScaNDESvaraScaNDee caNDESaScaNDavikramaH |
caraacarapitaa cintaamaNiScarvaNalaalasaH || 85 ||

CandaSCandOdbhavaSCandO durlakShyaSCandavigrahaH |
jagadyOnirjagatsaakShee jagadeeSO jaganmayaH || 86 ||

japyO japaparO jaapyO jihvaasiMhaasanaprabhuH |
sravadgaNDOllasaddhaanajhankaaribhramaraakulaH || 87 ||

TankaarasphaarasaMraavaShTankaaramaNinoopuraH |
ThadvayeepallavaantasthasarvamantrEShu siddhidaH || 88 ||

DiNDimuNDO DaakineeSO DaamarO DiNDimapriyaH |
DhakkaaninaadamuditO DhaunkO DhuNDhivinaayakaH || 89 ||

tattvaanaaM prakRutistattvaM tattvaMpadaniroopitaH |
taarakaantarasaMsthaanastaarakastaarakaantakaH || 90 ||

sthaaNuH sthaaNupriyaH sthaataa sthaavaraM jangamaM jagat |
dakShayagnyapramathanO daataa daanaM damO dayaa || 91 ||

dayaavaandivyavibhavO daNDabhRuddaNDanaayakaH |
dantaprabhinnaabhramaalO daityavaaraNadaaraNaH || 92 ||

daMShTraalagnadveepaghaTO dEvaarthanRugajaakRutiH |
dhanaM dhanapatErbandhurdhanadO dharaNeedharaH || 93 ||

dhyaanaikaprakaTO dhyEyO dhyaanaM dhyaanaparaayaNaH |
dhvaniprakRuticeetkaarO brahmaaNDaavalimEkhalaH || 94 ||

nandyO nandipriyO naadO naadamadhyapratiShThitaH |
niShkalO nirmalO nityO nityaanityO niraamayaH || 95 ||

paraM vyOma paraM dhaama paramaatmaa paraM padam || 96 ||

paraatparaH paSupatiH paSupaaSavimOcanaH |
poorNaanandaH paraanandaH puraaNapuruShOttamaH || 97 ||

padmaprasannavadanaH praNataagnyaananaaSanaH |
pramaaNapratyayaateetaH praNataartinivaaraNaH || 98 ||

phaNihastaH phaNipatiH phootkaaraH phaNitapriyaH |
baaNaarcitaanghriyugalO baalakElikutoohalee |
brahma brahmaarcitapadO brahmacaaree bRuhaspatiH || 99 ||

bRuhattamO brahmaparO brahmaNyO brahmavitpriyaH |
bRuhannaadaagryaceetkaarO brahmaaNDaavalimEkhalaH || 100 ||

bhrookShEpadattalakShmeekO bhargO bhadrO bhayaapahaH |
bhagavaan bhaktisulabhO bhootidO bhootibhooShaNaH || 101 ||

bhavyO bhootaalayO bhOgadaataa bhroomadhyagOcaraH |
mantrO mantrapatirmantree madamattO manO mayaH || 102 ||

mEkhalaaheeSvarO mandagatirmandanibhEkShaNaH |
mahaabalO mahaaveeryO mahaapraaNO mahaamanaaH || 103 ||

yagnyO yagnyapatiryagnyagOptaa yagnyaphalapradaH |
yaSaskarO yOgagamyO yaagnyikO yaajakapriyaH || 104 ||

rasO rasapriyO rasyO ranjakO raavaNaarcitaH |
raajyarakShaakarO ratnagarbhO raajyasukhapradaH || 105 ||

lakShO lakShapatirlakShyO layasthO laDDukapriyaH |
laasapriyO laasyaparO laabhakRullOkaviSrutaH || 106 ||

varENyO vahnivadanO vandyO vEdaantagOcaraH |
vikartaa viSvataScakShurvidhaataa viSvatOmukhaH || 107 ||

vaamadEvO viSvanEtaa vajrivajranivaaraNaH |
vivasvadbandhanO viSvaadhaarO viSvESvarO vibhuH || 108 ||

Sabdabrahma SamapraapyaH SambhuSaktigaNESvaraH |
Saastaa SikhaagranilayaH SaraNyaH SambarESvaraH || 109 ||

ShaDRutukusumasragvee ShaDaadhaaraH ShaDakSharaH |
saMsaaravaidyaH sarvagnyaH sarvabhEShajabhEShajam || 110 ||

sRuShTisthitilayakreeDaH surakunjarabhEdakaH |
sindooritamahaakumbhaH sadasadbhaktidaayakaH || 111 ||

saakShee samudramathanaH svayaMvEdyaH svadakShiNaH |
svatantraH satyasaMkalpaH saamagaanarataH sukhee || 112 ||

haMsO hastipiSaaceeSO havanaM havyakavyabhuk |
havyaM hutapriyO hRuShTO hRullEkhaamantramadhyagaH || 113 ||

kShEtraadhipaH kShamaabhartaa kShamaakShamaparaayaNaH |
kShiprakShEmakaraH kShEmaanandaH kShONeesuradrumaH || 114 ||

dharmapradOrthadaH kaamadaataa saubhaagyavardhanaH |
vidyaapradO vibhavadO bhuktimuktiphalapradaH || 115 ||

aabhiroopyakarO veeraSreepradO vijayapradaH |
sarvavaSyakarO garbhadOShahaa putrapautradaH || 116 ||

mEdhaadaH keertidaH SOkahaaree daurbhaagyanaaSanaH |
prativaadimukhastambhO ruShTacittaprasaadanaH || 117 ||

paraabhicaaraSamanO duHkhahaa bandhamOkShadaH |
lavastruTiH kalaa kaaShThaa nimEShastatparakShaNaH || 118 ||

ghaTee muhoortaH praharO divaa naktamaharniSam |
pakShO maasartvayanaabdayugaM kalpO mahaalayaH || 119 ||

raaSistaaraa tithiryOgO vaaraH karaNamaMSakam |
lagnaM hOraa kaalacakraM mEruH saptarShayO dhruvaH || 120 ||

raahurmandaH kavirjeevO budhO bhaumaH SaSee raviH |
kaalaH sRuShTiH sthitirviSvaM sthaavaraM jangamaM jagat || 121 ||

bhooraapOgnirmarudvyOmaahaMkRutiH prakRutiH pumaan |
brahmaa viShNuH SivO rudra eeSaH SaktiH sadaaSivaH || 122 ||

tridaSaaH pitaraH siddhaa yakShaa rakShaaMsi kinnaraaH |
siddhavidyaadharaa bhootaa manuShyaaH paSavaH khagaaH || 123 ||

samudraaH saritaH Sailaa bhootaM bhavyaM bhavOdbhavaH |
saaMkhyaM paatanjalaM yOgaM puraaNaani SrutiH smRutiH || 124 ||

vEdaangaani sadaacaarO meemaaMsaa nyaayavistaraH |
aayurvEdO dhanurvEdO gaandharvaM kaavyanaaTakam || 125 ||

vaikhaanasaM bhaagavataM maanuShaM paancaraatrakam |
SaivaM paaSupataM kaalaamukhaMbhairavaSaasanam || 126 ||

SaaktaM vainaayakaM sauraM jainamaarhatasaMhitaa |
sadasadvyaktamavyaktaM sacEtanamacEtanam || 127 ||

bandhO mOkShaH sukhaM bhOgO yOgaH satyamaNurmahaan |
svasti huMphaT svadhaa svaahaa SrauShaT vauShaT vaShaN namaH 128 ||

gnyaanaM vignyaanamaanandO bOdhaH saMvitsamOsamaH |
Eka EkaakSharaadhaara EkaakSharaparaayaNaH || 129 ||

EkaagradheerEkaveera EkOnEkasvaroopadhRuk |
dviroopO dvibhujO dvyakShO dviradO dveeparakShakaH || 130 ||

dvaimaaturO dvivadanO dvandvaheenO dvayaatigaH |
tridhaamaa trikarastrEtaa trivargaphaladaayakaH || 131 ||

triguNaatmaa trilOkaadistriSakteeSastrilOcanaH |
caturvidhavacOvRuttiparivRuttipravartakaH || 132 ||

caturbaahuScaturdantaScaturaatmaa caturbhujaH |
caturvidhOpaayamayaScaturvarNaaSramaaSrayaH 133 ||

caturtheepoojanapreetaScaturtheetithisambhavaH ||
pancaakSharaatmaa pancaatmaa pancaasyaH pancakRuttamaH || 134 ||

pancaadhaaraH pancavarNaH pancaakSharaparaayaNaH |
pancataalaH pancakaraH pancapraNavamaatRukaH || 135 ||

pancabrahmamayasphoortiH pancaavaraNavaaritaH |
pancabhakShapriyaH pancabaaNaH pancaSikhaatmakaH || 136 ||

ShaTkONapeeThaH ShaTcakradhaamaa ShaDgranthibhEdakaH |
ShaDangadhvaantavidhvaMsee ShaDangulamahaahradaH || 137 ||

ShaNmukhaH ShaNmukhabhraataa ShaTSaktiparivaaritaH |
ShaDvairivargavidhvaMsee ShaDoormibhayabhanjanaH || 138 ||

ShaTtarkadooraH ShaTkarmaa ShaDguNaH ShaDrasaaSrayaH |
saptapaataalacaraNaH saptadveepOrumaNDalaH || 139 ||

saptasvarlOkamukuTaH saptasaptivarapradaH |
saptaangaraajyasukhadaH saptarShigaNavanditaH || 140 ||

saptacCandOnidhiH saptahOtraH saptasvaraaSrayaH |
saptaabdhikElikaasaaraH saptamaatRuniShEvitaH || 141 ||

saptacCandO mOdamadaH saptacCandO makhaprabhuH |
aShTamoortirdhyEyamoortiraShTaprakRutikaaraNam || 142 ||

aShTaangayOgaphalabhRudaShTapatraambujaasanaH |
aShTaSaktisamaanaSreeraShTaiSvaryapravardhanaH || 143 ||

aShTapeeThOpapeeThaSreeraShTamaatRusamaavRutaH |
aShTabhairavasEvyOShTavasuvandyOShTamoortibhRut || 144 ||

aShTacakrasphuranmoortiraShTadravyahaviHpriyaH |
aShTaSreeraShTasaamaSreeraShTaiSvaryapradaayakaH |
navanaagaasanaadhyaasee navanidhyanuSaasitaH || 145 ||

navadvaarapuraavRuttO navadvaaranikEtanaH |
navanaathamahaanaathO navanaagavibhooShitaH || 146 ||

navanaaraayaNastulyO navadurgaaniShEvitaH |
navaratnavicitraangO navaSaktiSirOddhRutaH || 147 ||

daSaatmakO daSabhujO daSadikpativanditaH |
daSaadhyaayO daSapraaNO daSEndriyaniyaamakaH || 148 ||

daSaakSharamahaamantrO daSaaSaavyaapivigrahaH |
EkaadaSamahaarudraiHstutaScaikaadaSaakSharaH || 149 ||

dvaadaSadvidaSaaShTaadidOrdaNDaastranikEtanaH |
trayOdaSabhidaabhinnO viSvEdEvaadhidaivatam || 150 ||

caturdaSEndravaradaScaturdaSamanuprabhuH |
caturdaSaadyavidyaaDhyaScaturdaSajagatpatiH || 151 ||

saamapancadaSaH pancadaSeeSeetaaMSunirmalaH |
tithipancadaSaakaarastithyaa pancadaSaarcitaH || 152 ||

ShODaSaadhaaranilayaH ShODaSasvaramaatRukaH |
ShODaSaantapadaavaasaH ShODaSEndukalaatmakaH || 153 ||

kalaasaptadaSee saptadaSasaptadaSaakSharaH |
aShTaadaSadveepapatiraShTaadaSapuraaNakRut || 154 ||

aShTaadaSauShadheesRuShTiraShTaadaSavidhiH smRutaH |
aShTaadaSalipivyaShTisamaShTignyaanakOvidaH || 155 ||

aShTaadaSaannasampattiraShTaadaSavijaatikRut |
EkaviMSaH pumaanEkaviMSatyangulipallavaH || 156 ||

caturviMSatitattvaatmaa pancaviMSaakhyapooruShaH |
saptaviMSatitaarESaH saptaviMSatiyOgakRut || 157 ||

dvaatriMSadbhairavaadheeSaScatustriMSanmahaahradaH |
ShaTtriMSattattvasaMbhootiraShTatriMSatkalaatmakaH || 158 ||

pancaaSadviShNuSakteeSaH pancaaSanmaatRukaalayaH |
dvipancaaSadvapuHSrENeetriShaShTyakSharasaMSrayaH |
pancaaSadakSharaSrENeepancaaSadrudravigrahaH || 159 ||

catuHShaShTimahaasiddhiyOgineevRundavanditaH |
namadEkOnapancaaSanmarudvarganirargalaH || 160 ||

catuHShaShTyarthanirNEtaa catuHShaShTikalaanidhiH |
aShTaShaShTimahaateerthakShEtrabhairavavanditaH || 161 ||

caturnavatimantraatmaa ShaNNavatyadhikaprabhuH |
SataanandaH SatadhRutiH SatapatraayatEkShaNaH || 162 ||

SataaneekaH SatamakhaH SatadhaaraavaraayudhaH |
sahasrapatranilayaH sahasraphaNibhooShaNaH || 163 ||

sahasraSeerShaa puruShaH sahasraakShaH sahasrapaat |
sahasranaamasaMstutyaH sahasraakShabalaapahaH || 164 ||

daSasaahasraphaNibhRutphaNiraajakRutaasanaH |
aShTaaSeetisahasraadyamaharShistOtrapaaThitaH || 165 ||

lakShaadhaaraH priyaadhaarO lakShaadhaaramanOmayaH |
caturlakShajapapreetaScaturlakShaprakaaSakaH || 166 ||

caturaSeetilakShaaNaaM jeevaanaaM dEhasaMsthitaH |
kOTisooryaprateekaaSaH kOTicandraaMSunirmalaH || 167 ||

SivOdbhavaadyaShTakOTivainaayakadhurandharaH |
saptakOTimahaamantramantritaavayavadyutiH || 168 ||

trayastriMSatkOTisuraSrENeepraNatapaadukaH |
anantadEvataasEvyO hyanantaSubhadaayakaH || 169 ||

anantanaamaanantaSreeranantOnantasaukhyadaH |
anantaSaktisahitO hyanantamunisaMstutaH || 170 ||

iti vainaayakaM naamnaaM sahasramidameeritam |
idaM braahmE muhoortE yaH paThati pratyahaM naraH || 171 ||

karasthaM tasya sakalamaihikaamuShmikaM sukham |
aayuraarOgyamaiSvaryaM dhairyaM SauryaM balaM yaSaH || 172 ||

mEdhaa pragnyaa dhRutiH kaantiH saubhaagyamabhiroopataa |
satyaM dayaa kShamaa SaantirdaakShiNyaM dharmaSeelataa || 173 ||

jagatsaMvananaM viSvasaMvaadO vEdapaaTavam |
sabhaapaaNDityamaudaaryaM gaambheeryaM brahmavarcasam || 174 ||

OjastEjaH kulaM SeelaM prataapO veeryamaaryataa |
gnyaanaM vignyaanamaastikyaM sthairyaM viSvaasataa tathaa || 175 ||

dhanadhaanyaadivRuddhiSca sakRudasya japaadbhavEt |
vaSyaM caturvidhaM viSvaM japaadasya prajaayatE || 176 ||

raagnyO raajakalatrasya raajaputrasya mantriNaH |
japyatE yasya vaSyaarthE sa daasastasya jaayatE || 177 ||

dharmaarthakaamamOkShaaNaamanaayaasEna saadhanam |
SaakineeDaakineerakShOyakShagrahabhayaapaham || 178 ||

saamraajyasukhadaM sarvasapatnamadamardanam |
samastakalahadhvaMsi dagdhabeejaprarOhaNam || 179 ||

duHsvapnaSamanaM kruddhasvaamicittaprasaadanam |
ShaDvargaaShTamahaasiddhitrikaalagnyaanakaaraNam || 180 ||

parakRutyapraSamanaM paracakrapramardanam |
saMgraamamaargE savEShaamidamEkaM jayaavaham || 181 ||

sarvavandhyatvadOShaghnaM garbharakShaikakaaraNam |
paThyatE pratyahaM yatra stOtraM gaNapatEridam || 182 ||

dESE tatra na durbhikShameetayO duritaani ca |
na tadgEhaM jahaati SreeryatraayaM japyatE stavaH || 183 ||

kShayakuShThapramEhaarSabhagandaraviShoocikaaH |
gulmaM pleehaanamaSamaanamatisaaraM mahOdaram || 184 ||

kaasaM SvaasamudaavartaM SoolaM SOphaamayOdaram |
SirOrOgaM vamiM hikkaaM gaNDamaalaamarOcakam || 185 ||

vaatapittakaphadvandvatridOShajanitajvaram |
aagantuviShamaM SeetamuShNaM caikaahikaadikam || 186 ||

ityaadyuktamanuktaM vaa rOgadOShaadisambhavam |
sarvaM praSamayatyaaSu stOtrasyaasya sakRujjapaH || 187 ||

praapyatEsya japaatsiddhiH streeSoodraiH patitairapi |
sahasranaamamantrOyaM japitavyaH SubhaaptayE || 188 ||

mahaagaNapatEH stOtraM sakaamaH prajapannidam |
icCayaa sakalaan bhOgaanupabhujyEha paarthivaan || 189 ||

manOrathaphalairdivyairvyOmayaanairmanOramaiH |
candrEndrabhaaskarOpEndrabrahmaSarvaadisadmasu || 190 ||

kaamaroopaH kaamagatiH kaamadaH kaamadESvaraH |
bhuktvaa yathEpsitaanbhOgaanabheeShTaiH saha bandhubhiH || 191 ||

gaNESaanucarO bhootvaa gaNO gaNapatipriyaH |
nandeeSvaraadisaanandairnanditaH sakalairgaNaiH || 192 ||

SivaabhyaaM kRupayaa putranirviSEShaM ca laalitaH |
SivabhaktaH poorNakaamO gaNESvaravaraatpunaH || 193 ||

jaatismarO dharmaparaH saarvabhaumObhijaayatE |
niShkaamastu japannityaM bhaktyaa vighnESatatparaH || 194 ||

yOgasiddhiM paraaM praapya gnyaanavairaagyasaMyutaH |
nirantarE niraabaadhE paramaanandasaMgnyitE || 195 ||

viSvOtteerNE parE poorNE punaraavRuttivarjitE |
leenO vainaayakE dhaamni ramatE nityanirvRutE || 196 ||

yO naamabhirhutairdattaiH poojayEdarcayE^^EnnaraH |
raajaanO vaSyataaM yaanti ripavO yaanti daasataam || 197 ||

tasya sidhyanti mantraaNaaM durlabhaaScEShTasiddhayaH |
moolamantraadapi stOtramidaM priyatamaM mama || 198 ||

nabhasyE maasi SuklaayaaM caturthyaaM mama janmani |
doorvaabhirnaamabhiH poojaaM tarpaNaM vidhivaccarEt || 199 ||

aShTadravyairviSEShENa kuryaadbhaktisusaMyutaH |
tasyEpsitaM dhanaM dhaanyamaiSvaryaM vijayO yaSaH || 200 ||

bhaviShyati na sandEhaH putrapautraadikaM sukham |
idaM prajapitaM stOtraM paThitaM SraavitaM Srutam || 201 ||

vyaakRutaM carcitaM dhyaataM vimRuShTamabhivanditam |
ihaamutra ca viSvEShaaM viSvaiSvaryapradaayakam || 202 ||

svacCandacaariNaapyESha yEna sandhaaryatE stavaH |
sa rakShyatE SivOdbhootairgaNairadhyaShTakOTibhiH || 203 ||

likhitaM pustakastOtraM mantrabhootaM prapoojayEt |
tatra sarvOttamaa lakShmeeH sannidhattE nirantaram || 204 ||

daanairaSEShairakhilairvrataiSca teerthairaSEShairakhilairmakhaiSca |
na tatphalaM vindati yadgaNESasahasranaamasmaraNEna sadyaH || 205 ||

EtannaamnaaM sahasraM paThati dinamaNau pratyahaMprOjjihaanE
saayaM madhyandinE vaa triShavaNamathavaa santataM vaa janO yaH |
sa syaadaiSvaryadhuryaH prabhavati vacasaaM keertimuccaistanOti
daaridryaM hanti viSvaM vaSayati suciraM vardhatE putrapautraiH || 206 ||

akincanOpyEkacittO niyatO niyataasanaH |
prajapaMScaturO maasaan gaNESaarcanatatparaH || 207 ||

daridrataaM samunmoolya saptajanmaanugaamapi |
labhatE mahateeM lakShmeemityaagnyaa paaramESvaree || 208 ||

aayuShyaM veetarOgaM kulamativimalaM sampadaScaartinaaSaH
keertirnityaavadaataa bhavati khalu navaa kaantiravyaajabhavyaa |
putraaH santaH kalatraM guNavadabhimataM yadyadanyacca tatta –
nnityaM yaH stOtramEtat paThati gaNapatEstasya hastE samastam || 209 ||

gaNanjayO gaNapatirhErambO dharaNeedharaH |
mahaagaNapatirbuddhipriyaH kShipraprasaadanaH || 210 ||

amOghasiddhiramRutamantraScintaamaNirnidhiH |
sumangalO beejamaaSaapoorakO varadaH kalaH || 211 ||

kaaSyapO nandanO vaacaasiddhO DhuNDhirvinaayakaH |
mOdakairEbhiratraikaviMSatyaa naamabhiH pumaan || 212 ||

upaayanaM dadEdbhaktyaa matprasaadaM cikeerShati |
vatsaraM vighnaraajOsya tathyamiShTaarthasiddhayE || 213 ||

yaH stauti madgatamanaa mamaaraadhanatatparaH |
stutO naamnaa sahasrENa tEnaahaM naatra saMSayaH || 214 ||

namO namaH suravarapoojitaanghrayE
namO namO nirupamamangalaatmanE |
namO namO vipuladayaikasiddhayE
namO namaH karikalabhaananaaya tE || 215 ||

kinkiNeegaNaracitacaraNaH
prakaTitagurumitacaarukaraNaH |
madajalalahareekalitakapOlaH
Samayatu duritaM gaNapatinaamnaa || 216 ||

|| iti SreegaNESapuraaNE upaasanaakhaNDE eeSvaragaNESasaMvaadE
gaNESasahasranaamastOtraM naama ShaTcatvaariMSOdhyaayaH ||

Sahasrnama maha ganapati himself says this mahaganapati sahasaranama stotra is moredearer to him thatn the Mula mantra itself. The importance of this stotra can be understood by the fact that the great ShriVidya teacher and an exper in Mantra shastra, Bhaskararaya, along with Lalita Sahasranama chose to comment on this stotra. Chanting of this stota during Brahmi muhurta is the best time.

Reciting this stotra before sunrise is very important and recite it along with the phala shruti.

You can recite this while in Padmasana, is good and is followed or proceeded by daily mantra japa of whatever mantra one has. It gives you all the success in your life and the god’s blessings will always be with us.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>