PostHeaderIcon Lord Shiva – Slokas and Mantras

S(h)ivam s(h)ivakaram s(h)antham s(h)ivaathmaanam s(h)ivoththamam

S(h)ivamarga pranaedhaaram pranatho(a)smi sadaas(h)ivam

Anyathaa s(h)aranam naasthi tvamaeva s(h)aranam mama

Thasmaath kaarunya bhaavaena raksha raksha mahaes(h)vara

===============================================================
 

Vandaes(h)ambum umaapathim suragurum vandae jagathkaaranam

Vandae pannagabhooshanam mr(u)gadharam vandae pas(h)oonaam pathim

Vandae soorya s(h)as(h)aanka vahni nayanam vandae mukundapriyam

Vandae bhaktha janaas(h)rayam cha varadam vandae s(h)ivam s(h)ankaram

==========================================================

Baalaambikaes(h)a vaidyaes(h)a bhava roga haraethicha
Japannaama thrayam nithyam mahaaroga nivaaranam

==========================================================

 S(h)ivo mahaes(h)varah s(h)ambuh rudro vishnuh pithaamahah
Samsaara vidya sarvaes(h)a paramaathmaa sadaas(h)ivah

==========================================================The

The above are some of the slokhas of Lord Shiva,

The Dieties of Lord Shiva reciete this slokhas on Mondays and on Masa Sivarathri (which comes end of every month on Chaturdasi) .   (slokhams, slokha, shiva slokh, slokham)

Leave a Reply

Search
Visitor Counter

Powered By Indic IME