Friday , 28 July 2017

Kanakadhara Stotram – (Kanak Dhara Stotram)

kanakadhara-stotram
kanakadhara-stotram

Kanakadhara Stotram  РSankaracharya Kanak Dhara Stotram for Maha Lakshmi Blessings

SRI MATH SANKARACHARYA VIRACHITHA – KANAKADHARA STOTRAM

Vande vandaru mandara mindirananda kandalam |
Amandananda sandoha bandhuram sindhura nanam ||

1. Angam hareh pulaka bhusana masrayanti
Bhrungow ganeva mukula bharanam tamalam
Angikruta khila vibhuti rapangaleela
Mangalyada stu mama mangala devatayah ||

2. Mugha muhurvidadhati vadane murareh |
Prematrapa prani hitani gata gatani ||
Maladrusormadhu Kariva mahotpaleya |
Samesriyam disatusagara sambha vayah ||

3. Visva marendra pada vibhrama dana daksha
Mananda hetu radhikam mura vidviso pi |
Easannisidatu mayi kshana mikshanardha
Mindivarodara sahodara mindirayah ||

4. Amilita ksha madhigamya mudamukunda
Mananda kanda manimesa mananga tantram |
Akekarasthita Kaninika pakshma Netram |
Bhutyai bhavenmama bhujanga sayanganayah ||

5. Kalambuda lilalitorasi kaitabhare
rdharadhare sphurati ya thati daganeva
Matussa masta jagatam mahaniya murti
Rbhadrani me disatu bhargava nandanayah||

6. Bahvantare murajitah srita kowstubeya |
Haravaliva harinilamayi vibhati |
Kamaprada bhagavato pikatakshamala
Kalyana mavahatu mekamala layayah ||

7. Praptam padam prathamatah khalu yat prabhavat |
Mangala bhaji madhu madhini manmadhena |
Mayya patetta diha mandhara mikshanardham
Mandalasam ca makaralaya kanyakayah ||

8. Dadhya ddayanu pavano dravinambudhara
Masminna kincina vihanga sisow visanne |
Duskarma gharma mapaniya ciraya duram |
Narayana pranayini nayan ambu vahah ||

9. Essta visista matayo pinarayaya drag
Drusta sthrivistapa padam sulabham bhajante |
Drustih prahrsta kamalodara diptiristam
Pustim krsista mama puskara vistarayah ||

10. Girdevatiti garuda dhvaja sundariti
Sakambhariti sasisekhara vallabheti
Srusti sthiti pralaya kelisu samsthtaya
Tasyai nama sthribhu vanaika gurostarunyai ||

11. Srutyai Namo stu subhakarma phala prasutyai
Ratyai Namo stu Ramaniya gunardhavayai
Sakyai Namo stu sataparta niketanayai
Pustai Namo stu purusottama vallabhayai ||

12. Namo stu nalika nibhananayai
Namo stu dugdho dadhi janma bhumyai
Namo stu Soma mrta sodarayai
Namo stu Narayana vallabhayai ||

13. Namo stu hemambuja pitthikayai
Namo stu bhumandala nayikayai
Namo stu devadidaya parayai
Namo stu saranga yudha vallabhayai ||

14. Namo stu devyai bhrugunandanayai
Namo stu visnorusasi sthitayai
Namo stu lakshmai kamala layayai
Namo stu damodara vallabhayai ||

15. Namo stu kanyai kamalekshanayai
Namostu bhutyai bhuvana prasutyai
Namo stu devadibhi rarcitayai
Namo stu nandatmajavallabhayai ||

16. Sampatka rani sakalendriya nandanani
Samrajya dana niratani saroruhakshi
Tvadvandanani durita paharonodyatani
Mameva mata ranisam kalayastu manye ||

17. Yatkataksha samupa sana vidhih
Sevakasya sakalardha sampadah
Santanoti vacana gamanasai
Stvam murari hrdaye svar im bhaje ||

18. Sarasijanayane | Saroja haste
Dhavala taram suka gandhamalya sobhe |
Bhagavati | Harivallabhe | Manojne |
Tribhuvana bhutikari | Prasida mahyam ||

19. Dighastibhih kanaka kumbha mukha vasruta
Svarvahini vimala caru jala plutangim
Pratar namami jagatam janani masesa
Lokadhi natha grhini mamrutabdhi putrim ||

20. Kamale! kamalaksha vallabhe | tvam
Karunapura tarangitai rapamgaih
Avalokaya mama kincananam
Prathamam patra makrtrimam dayayah ||

21. Stuvanti ye stutibhi ramubhi ranvaham
Trayi mayim tribhuvana mataram Ramam |
Gunadhika gurutara bhagya bhajino
Bhavanti te bhuvi budha bhavita sayah ||

22. Suvarna dhara stotramya
Chankara carya nirmitam
Trisandhyam yah patthe nnityam
Sakubera samo bhavet ||

tags: kanakadhara stotram, kanakadara stotram, khanaka, kanakdara, kanakdhara, lakshmi stotram, free, kanaka dhara stotram, kanaka dara stotram, sankaracharya lakshmi stotram, kanakadara stotra, stotras of godess lakshmi devi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>