Friday , 28 July 2017

Ganesha Pratah Smaran

ganesha-pratah-smaran
ganesha-pratah-smaran

sHri gaNEsha PrAtaH smaraNam

prAtaH smarAmi gaNanAtham anAtha bandhuM
sindUrapUra parishObhita ganDayugmam
uddanDa vighnaparikhanDana chanDadanDam
AkhanDalAdi suranAyankavRunda vandyam   1

prAtarnamAmi chaturAnana vandyamAnam
icChAnukUlam akhilaM cha varaM dadAnam
taM tundilaM dvirasanAdhipa yagnasUtraM
putraM vilAsachaturaM shivayOH shivAya   2

prAtar bhajAmya bhayadaM khalu bhaktashOka
dAvAnalaM gaNavibhuM varakunjarAsyam
agnAnakAnana vinAshanahavyavAham
utsAhavardhananmahaM sutamIshvarasaya   3

shlOka trayamidaM puNyaM sadA sAmrAjyadAyakam
prAtarutthAya satataM yaH paThEt prayataH pumAn

iti shrigaNEsha prAtaHsmaramNam

–OR

Om pratah smarami gana nadha manadha bandhum
Sindhura pura parisobhita ganda yugmam
Uddhanda vighna pari khandhana chanda dandam
Akhanda ladi suranayaka brunda vandhyam

Om pratar namami chatura nana vandhya manam
Icchhanu kula makhilancha varam dadanam
Tam tundhilam dwirasana dhipa yajna sutram
Putram vilasa chaturam sivayo sivaya

Om pratar bhajamyabhyu dayam khalu bhakta sokam
Davanalam gana vibhum vara kunja rasyam
Ajnana kanana vinasana havya vaham
Utsaha vardhana maham suta miswarasya

Phala Srutihi
Slokatraya midam punyam sada samrajya dayakam
Prata rutthaya satatam yah pathet prayatah puman
iti shrigaNEsha prAtaHsmaramNam 
 
 tags: ganesh prath smaranam, ganesh morining prayer, ganesh slokas, ganesh pujas, download ganesh prayers, vinayaka ganeshprataha smaran, ganesa prataah smaranaam , smaranas,smaranams online,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>