Archive for the ‘Slokas’ Category

PostHeaderIcon Garbarkshambika – Slokas and Mantras

Read the below slokas for 108 times everyday

Couples Who Want a Baby Shoul Read Mantra of Garbarakshambigai 

Mantra for Garbarakshambigai

Aum Garbarakshambigaayai cha vidhmahe
Mangala dhevadhaayai cha dheemahee
Dhanno devi prachodhayaath

PLEASE CHANT THE MANTRA 108 TIMES DAILY. GODESSES WILL SURELY BLESS U WITH CHILDREN

Garbarakshambika sloka for Marriage and To have child

Aum devendhiraani namosthubyam
Dhevendhira piriya baamini

Vivaaha baakyam aarokyam
puthra laabam sadhehime

Padhim dhehi sudham dhehi
Soubaakyam dhehime subhe

Soumaangalyam subam Gnayanam
Dhehime Garbarakshake

Kaathyaayini mahaamaaye
Maha yoginya dhisvari

Nandhagoba seedham dhevam
Padhim Megurudhe Namah

Garbarakshambigai Sloka for Safe Pregnancy and Delivery of baby

Hey sangara Shamarahara PramadhaadhiNaadhari Mannaadha shaamba sasisuda

HarithiriSulin sambo sugaprasava kiruthbavame dhayaalo

HeyMaadhaviVanesa Paalayamaam Namasthe

Blessings of Garbarakshambigai for safe delivery of baby

Hamavath yuthare Paarchve shuradhaa naama yakshini

Dhasyaa Shmarana Maathrena visalyaa Garbinibavedhu

tags: pujas for children, pujas, slokas to get children, mantra to have a child, garba ambika slokam, garambamika mantras, mantras for marriage, mantra for safe delivery, garbarakshambigai, garbha raksha stotrams, garbharakshambika slokam,

PostHeaderIcon Garbarakshambigai – Garbaraksha Stotras

Garbarakshambika is one of the most shakthi in Tamilnadu.

Garba means Pregnancy, Raksha means “To protect ” and Ambigai is one of the names of Parvathi devi . Godesses protecting a womens life blessing her with a kind hearted husband,a good child and a happy . Couples who wants a Child will be blessed by Chanting Godesses Mantra and visting temple. Chanting the slokas during pregnancy would ensure safe delivery .

Mantra for Garbarakshambigai

Couples Who Want a Baby Shoul Read Mantra of Garbarakshambigai 

Chant the Mantra 108 Times daily. Godess will be surely bless you with a child.

 

Aum Garbarakshambigaayai cha vidhmahe
Mangala dhevadhaayai cha dheemahee
Dhanno devi prachodhayaath

Garbaraksha Stotram

This is famous raksha stotram for Pregnant ladies.

Chant Slokasm Daily 108 times if Possible

Chant the first slogam - First month of pregnancy.

First and second slokam – Second month of pregnancy.

First and second, third slokam – Third Month of pregnancy

And so on….. Till 10 months.

Slokam-1

Aehyaehi Bhagavan Brahman, Praja-Karthaha Prajaapathae I

Pragrihneeshva Balim Sa-imam, saapathyam raksha Gharbineem II

Meaning : Please accept this sacred Offering ,Lord Brahma,
Who creates people, And who is the lord of the people,
And be pleased to protect, This lady who is in the family way,
From all dangers.

Slokam-2

Ashvinou Dheva Dhevaesow, Pragruhneedhan Balim Dhvimam I

Saapathyaam Garbineem sa-imam sa Rakshatham Poojayaanayaa II

Meaning : Oh Aswini Devas,Who are the doctors of Gods,
Please accept this sacred offering, And be pleased to protect,
This lady who is in the family way., Because of this worship offered to you.
From all dangers.

Slokam-3

Rudhrasha Aekaadhasha Broktha , Pragrahnanthu Balim Dhvimam I

Yakshamaagam Preethayae Vrutham, Nithyam Rakshandhu Garbineem II

Meaning : Oh Holy Rudras who are eleven, Please accept this sacred offering,
Which has been made as per your wish, To get your mercy and blessing,
And be pleased to protect daily , This lady who is in the family way.

Slokam-4

Aadhithyaa Dhvaadhasha Brokthaha, Pragrimneethvam Balim thvimam I

Yashmaakam Thejasaam Vridhya, nithyam rakshatha garbineem II

Meaning : Oh Holy Sun Gods who are twelve, Please accept this offering,
So that your great luster increases , Be pleased to accept this sacred offering,
And be pleased to protect daily , This lady who is in the family way.

Slokam-5

Vinayaka Ganaadhyaksha, Shiva puthra Mahabala I

Pragrihneeshva Balim sa-imam, Saapathyam raksha garbineem II

Meaning : Oh Vinayaka, Oh Ganesa,Oh Son of Lord Shiva,Oh God who is very strong,
Please accept this sacred offering, And be pleased to protect ,
This lady who is in the family way. From all
dangers.

Slokam-6

Skandha Shanmuga devaesha puthra preethi vivardhana I

Pragrihneeshva Balim sa-imam, Saapathyam raksha garbineem II

Meaning : Oh Skanda, Oh God with six heads,Oh God who is the chief of devas,
Oh God who increases the love for our sons,Please accept this sacred offering,
And be pleased to protect,This lady who is in the family way,From all dangers.

Slokam-7

Prabhaasaha prabhavashyamaha prathyoushow maaruthoenalaha I

Druvodhara dharashaiva, vasavoeshtow prakeerthithaha I

Pragruhneethvam balim sa-imam, nithyam Rakshatha Garbineem II

Meaning : Oh Prabhasa, Oh Prabhava, Oh Syama, Of Prathyusha,Oh Marutha, Oh Anala,
Oh Dhruva, Oh Dhuradhura,Who are the eight sacred Vasus,Please accept this sacred offering,
And be pleased to protect daily,This lady who is in the family way.

Slokam-8

Pithurdevi pidhushraeshtae, bahu puthree mahaa bale I

Boodha sreshtae nisha vaasae, nirvrithae shounagapriyae I

Pragrihneeshva Balim sa-imam, Saapathyam raksha garbineem II

Meaning :  Oh Goddess of my manes, Oh Goddess who is greater than my manes,
Oh Goddess who has all women as daughters,Oh Goddess who is very strong,
Oh Goddess who is greater than all beings,Oh Goddess who protects us at night,
Oh Goddess , who does not have any blemishes,Oh Goddess who was worshipped by Sounaka,
Please accept this sacred offering,And be pleased to protect,
This lady who is in the family way, From all dangers.

Slokam-9

Raksha Raksha Mahadeva, Baktha-Anugraha karaga I

Pakshi Vaahana Govindha, Saapathyam raksha Garbineem II

Meaning :  Oh God who is greatest,Be pleased to protect and protect,
Oh God who showers blessing on his devotees, Oh Govinda, who rides on a bird,
Be pleased to protect, This lady who is in the family way., From all dangers.
 

tags: pujas for safe delivery, garbarakshamigai, garbarakshabika pujas, slokas, garbaraksha ambika slokam, garambamika mantras,  garbarakshambigai slokas, garbarakshambigai mantras,garbha raksha stotrams, garbharakshambika slokam, daily mantras, devotional mantras,free

PostHeaderIcon Shivastakam – Holly Hymn of Lord Shiva

Prabhum prananatham vibhum vishvanatham, Jagannathanatham sadanandabhajamh
Bhavadbhavyabhuteshvaram bhutanatham, shivamshankaram shambhumishanamide

Gale rundamalam tanau sarpajalam, mahakalakalam ganeshadhipalamh
Jatajutabhangottarangairvishalam shivam, shankaram shambhumishanamide

Mudamakaram mandanam mandayantam, mahamandala bhasmabhushhadharamtam
Anadihyaparam mahamohaharam, shivam shankaram shambhumishanamide

Vatadho nivasam mahattattahasam, mahapapanasham sadasuprakashamh
Girishamganesham sureshammahesham, shivamshankaram shambhumishanamide

Girindratmajasangrahitardhadeham, Girau sansthitam sarvada sannageham
Parabrahmabrahmadibhirvandhyamanam, shivam shankaram shambhumishanamide

Kapalam trishulam karabhyam dadhanam,padambhojanamraya kamam dadanam
Balivardayanam suranam pradhanam, shivam shankaram shambhumishanamide

Sharachchandragatram gunananda patram, trinetram pavitram dhaneshasya mitram
Aparnakalatram charitram vichitram, shivam shankaram shambhumishanamide

Haramsarpaharam chitabhuviharam, bhavamvedasaram sadanirvikaram
Smashaanevadantam manojamdahantam, shivamshankaram shambhumishanamide

Stavam yah prabhate narah shulapane, patheth stotraratnam vhaprapyaratnam
Sputram sudhyanam sumitram kalatram, vichitrai samaradya moksham prayati

tags: shivashtakam online siva, shiva, sivasktakam, astakam, ashtakam, lord shiva, puja, shivashtakam

PostHeaderIcon Lord Shiva Ashtotharam

Shiva Astotthara Sathanamavali is performed on every Mondays or Masa Sivaratri day(comes at the end of every month) , MahaShivarathri Day and in the Month of Karthika.

The above are the “108 names of Lord Shiva “ - Siva Astottara Sathanamavali

“Namobhavaya Sarvaaya Rutraya Varadhaya cha

Pashunam pathayee Nityam Ugraya chakapardheene Namah”

OM Shivaya Namaha
OM Maheshvaraya Namaha
OM Shambhave Namaha
OM Penakine Namaha
OM Shashishekharaya Namaha
OM Vamadevaya Namaha
OM Virupaskaya Namaha
OM Kapardine Namaha
OM Nilalohitaya Namaha
OM Shankaraya Namaha
OM shulapanaye Namaha
OM Khatvangine Namaha
OM Vishhnuvallabhaya Namaha
OM Shipivishhnaya Namaha
OM Ambikanathaya Namaha
OM Shrikanthaya Namaha
OM Bhaktavatsalaya Namaha
OM Bhavaya Namaha
OM Sharvaya Namaha
OM Trilokeshaya Namaha
OM Shitikanthaya Namaha
OM Shivapriyaya Namaha
OM Ugraya Namaha
OM Kapaaline Namaha
OM Kaamarine Namaha
OM Andhakasura Sudhanaya Namaha
OM Gangadharaya Namaha
OM Lalataskaya Namaha
OM Kaalakalaya Namaha
OM Krupanidhaye Namaha
OM Bhimaya Namaha
OM Parashuhastaya Namaha
OM Mrugapanaye Namaha
OM Jatadharaya Namaha
OM Kailasavasine Namaha
OM Kavachine Namaha
OM Kathoraya Namaha
OM Tripurantakaya Namaha
OM Vrushhankaya Namaha
OM VrushhabhaRudhaya Namaha
OM Bhasmoddhulitha Vigrahaya Namaha
OM Samapriyaya Namaha
OM Sarvamayaya Namaha
OM ThrayiMurtaye Namaha
OM Anishvaraya Namaha
OM SarvaGnyaya Namaha
OM Paramatmane Namaha
OM SomaSuryagnilochanaya Namaha
OM Havishhe Namaha
OM YaGnyamayaya Namaha
OM Somaya Namaha
OM Panchavaktraya Namaha
OM Sadashivaya Namaha
OM Vishveshvaraya Namaha
OM Virabhadraya Namaha
OM GaNanathaya Namaha
OM Prajapathaye Namaha
OM HiranyaRetase Namaha
OM Durdharshhaya Namaha
OM Girishaya Namaha
OM Girisaya Namaha
OM Anaghaya Namaha
OM BhujangaBhushhanaya Namaha
OM Bhargaya Namaha
OM Giridhanvane Namaha
OM Giripriyaya Namaha
OM Kruttivasase Namaha
OM Purarataye Namaha
OM Bhagavate Namaha
OM Pramdhadhipaya Namaha
OM Mrityunjayaya Namaha
OM Sukshmatanave Namaha
OM Jagadvyapine Namaha
OM Jagadgurave Namaha
OM Vyomakeshaya Namaha
OM MahasenaJanakaya Namaha
OM Charuvikramaya Namaha
OM Rudraya Namaha
OM Bhutapataye Namaha
OM SthaNave Namaha
OM Ahirbudhnyaya Namaha
OM DigaMbaraya Namaha
OM AshhTamurtaye Namaha
OM Anekatmane Namaha
OM Satvikaya Namaha
OM Shuddavigrahaya Namaha
OM Shashvataya Namaha
OM KhaNdaparashave Namaha
OM Ajaya Namaha
OM Pashavimochakaya Namaha
OM MriDaya Namaha
OM Pashupataye Namaha
OM Devaya Namaha
OM Mahadevaya Namaha
OM Avyayaya Namaha
OM Haraye Namaha
OM Bhaganetrabhide Namaha
OM Avyaktaya Namaha
OM Sahasraskaya Namaha
OM Sahasrapade Namaha
OM Apavargapradaya Namaha
OM Anantaya Namaha
OM Tarakaya Namaha
OM Parameshvaraya Namaha

“OM ITHI SRI SHIVA ASTOTHARA SATHANAMAVALI HI“

tags: lord shiva ashtothara, ashtotarams,siva, free,shiva, lord shiv, astotthara, astha, asthothara, astotharam, satha, satanamavali, sata, satha, namavalli, namavalle, 108 names of shiva, shiva puja, worship, daily slokas

PostHeaderIcon Vishnu Shodasa Nama Sthrotram

This is one of the prayers to be addressed to Lord Vishnu as soon as you wake up. It consists the twelve names of Lord Vishnu.

Oushade Chinthaye Vishnum,

Bhojane cha Janardhanam,

Sayane Padmanabham cha,

Vivahe cha Prajapathim.

Yuddhe Chakradharam devam,

Pravase cha Trivikramam,

Narayanam Thanu thyage,

Sreedharam  priya sangame,

Duswapne smara , Govindam,

Sankate Madhu soodhanam,

Kanane Narasimham cha,

Pavake Jalasayinam,

Jalamadhye Varaham cha,

Parvathe Raghu nandanam,

Gamane Vamanam Chaiva ,

Sarva Karyeshu Madhavam

Meaning : Think him as Vishnu while taking medicine,

As Janardhana while eating  food,

As Padmanabha while in bed,

As Prajapathi at time of  marriage,

As Chakra dhara while engaged in war,

As Trivikrama while on travel,

As Narayana on death bed,

As Sreedhara while meeting with the beloved,

As Govinda while tossing with bad dreams,

As Madhu sudhana while in trouble,

As Narasimha while in the forest,

As Jala Sayina while fire is ravaging,

As Varaha while struggling in water,

As Raghu nandana while lost in a mountain,

As Vamana while on the move,

And as Madhava while doing everything.

 

Shodasaithani Naamani,

Prathar uthaaya ya padeth,

Sarva papa vinirmuktho,

Vishnu lokam samopnuyath.

 

As soon as one wakes up in the morn,

If these sixteen names are read,

He would be bereft of all sins,

And reach the world of Vishnu at the end.

 

Vishnu  — He who is spread everywhere

Janardhana – He who punishes evil people

Padhmanabha – He who has a lotus in his belly button

Prajapathi – He who is the chief of people

Chakradhara- He who is armed with the holy wheel

Trivikrama- He who measured all the worlds in three steps

Narayana-   He who resides in all things he creates

Sreedhara- He who carries Goddess of Wealth in his chest

Govinda- He who can be attained by Vedas

Madhu Soodhana-He who killed the ogre called Madhu

Naarasimha- He who took the shape of half lion, half human

Jalasayina- He who sleeps on water

Varaha- He who took the shape of the holy boar

Raghu Nandana- The darling of the clan of Raghu

Vaamana- He who took the shape of a dwarf

Madhava-He who is Lord of everything

tags: vishnu slokas, lord vishnu mantras, vishnu shodasa nama stotrams, online, download, free, devotional

PostHeaderIcon Lord Ganesha Slokas and Mantras

Ganesha (Ganpati) Mool Mantra

Om Gang Ganapataye Namaha
Om Shree Vigneswara Namaha

Shri Ganesha Shloka

VAKRATUNDA MAHAAKAAYA
SOORYAKOTI SAMAPRABHA
NIRVIGHNAM KURUMEDEVA
SARVAKAARYESHU SARVADA ||

(Oh! Lord (Ganesha), of huge body and curved elephant trunk, whose brilliance is equal to billions of suns, always remove all obstacles from my endeavors.)

Shri Ganesha Shloka

GAJAANANAM BOOTHA GANAATHI SEVITAM
KAPITTHA JAMBOOPHALA SAARA PAKSHITAM
UMA SUTAM SHOKA-VINAASHA KAARANAM
NAMAAMI VIGHNESHWARA PAADA PANKAJAM ||

Meaning : Salutations to Lord Ganesha who has an elephant head, who is attended by the band of his followers, who eats his favorite wood-apple and rose-apple fruits, who is the son of Goddess Uma, who is the cause of destruction of all sorrow. And I salute his feet which are like lotus.

Shuklaambaradharamn Devam
ShashivarNamCchaturbhujam.h |
Prasannavadanam Dhyaayet.h
Sarvavighnopashaantaye ||

Meaning : In order to remove all obstacles, one should meditate on (the God Ganesha) as wearing a white garment, as having the complexion like the moon, and having four arms and a pleasant countenance.

Ekadantam Mahaakaayam
Taptakaajnchanasannibham.h |
LaMbodaraM VishaalaaxaM
Vande haM GaNanaayakam ||

Meaning : I bow down to one tusked, huge-bodied, big-bellied, large-eyed Lord Ganesha whose complexion is like that of molten gold.

Vighneshvaraaya Varadaaya Surappriyaaya
Lambodaraaya Sakalaaya Jagadwitaaya
Naagaananaaya Shrutiyagna Vibhooshitaaya
Gauri-sutaaya GaNanaatha Namo Namaste

The Destroyer of Obstacles, Bestower of Boons, Favorite of all Gods, Big bellied, The One who does Good of the entire universe, The one who beautifies Yagna and all Veda, Son of Gauri (Parvati), the Leader of all Ganaa, I salute you.

Srikantho Mathulo Yasya Jananee Sarva Mangalaa |

Janakaha Sankaro Devaha Tam Vande’ Kunjaraananam ||

He for whom Lord Vishnu is the Uncle, Whose mother is the Universal auspicious one, Parvathi, Whose father is Lord Mahaa Deva, to Him the Omkaara Faced One, Sri Ganesha, I am doing the salutations.

Vakrathunda Mahaakaaya Sooryakoti Samaprabha,
Avighnam Kuru Me’ Deva, Sarva Kaaryesu Sarvadhaa.

You, of the twisted trunk and the massive body, With the dazzle and light of millions of suns; Lead me on a path that has no obstacles nor hindrances Clearing the way in all that I do, ever, and always!

Prasanna Vinaayakam De’vam; Pe’rivana Pura Samsthitham |
Sarva Vigna Haram Nithyam; Vandhe’ Sri Kunjaraananam ||

O’ Lord Sri Prasanna Vinaayaga, who lives in His Temple in Pearland; The one who will remove all obstacles for all His devotees at all times; One who has the Omkara face of the elephant, I pray to Him.

Suklaambaratharam Vishnum Sasivarnam Chaturbujam,
Prasanna Vadhanam Dhayaye’t Sarva Vighnopa Santhaye’.

Mooshiga Vaahana Modhaka Hastha -
Saamara Karna Vilambitha Soothra
Vaamana Roopa Maheswara Puthra -
Vighna Vinayaka Paadha Namaste’.

Agajaanana Padmaarkam Gajaananam Adharnisam,
Ane’kadantam Bhakthaanam Ekadandham Upaasmahe’.

Gajaananam Bhuta Ganadhi Sevitam,
Kapiththa Jambu Phala Saara Bhaksitham
Umasutham Soka Vinaasa Kaaranam
Namaami Vighneswara Paadapankajam.

Manthras for Daily Prayers to Sri Ganesha

1. Om Sumukhaya Namaha ;
2. Om Ekadanthaaya Namaha ;
3. Om Kapilaaya Namaha ;
4. Om Gajakarnaaya Namaha ;
5. Om Lambodharaaya Namaha ;
6. Om Vikataaya Namaha ;
7. Om Vighnaraajaaya Namaha ;
8. Om Ganaadhipaaya Namaha ;
9. Om Dhoomaketave’ Namaha ;
10. Om Ganaadhyakshaaya Namaha ;
11. Om Bhaalachandraaya Namaha ;
12. Om Gajaananaaya Namaha ;
13. Om Vakrathundaaya Namaha ;
14. Om Soorpakarnaaya Namaha ;
15. Om He’rambaaya Namaha ;
16. Om Skandapoorvajaaya Namaha

A Prayer for Sri Ganesha – using all His Names.

Sumukhascha E’kadhanthascha Kapilo Gajakarnakah:
Lambodharascha Vikata: Vignaraajo Vinayaka:
Dhoomake’thur Ganaathyaksho Baalachandro Gajaanana:
Vakrathunda: Soorppa Karna: He’ramba: Skandha Poorvajah:

Thvame’va Maathaa Cha Pithaa Thvame’va
Thvame’va Bandhuscha Sakha Thvame’va |
Thvame’va Vidhyaa Cha Thraveenam Thvame’va
Thvame’va Sarvam Mama Dheva Dheva ||
Om Saanthi ! Saanthi !! Saanthi !!!

You are my Mother; You are my Father;
You are my closest Kin; You are my dearest Friend;
You are my Wisdom; You are the Treasure;
You are my Everything; O’ my Lord, My loving Lord ||
Om Peace ! Peace !! Peace !!!

tags: sri ganesh mantra, vinayaka mantra, sri vinayaka mantras,ganesh slokas, daily mantras,online

PostHeaderIcon Various Gayatri Mantras

GAYATRI Mantras

01 Ganesha-Gayatri I
Om Ekadantaya Vidmahe Vakratundaya
Dheemahi, Tanno Danti Prachodayat.

02 Ganesha-Gayatri II
Om Tatpurushaya Vidmahe Vakratundaya
Dheemahi, Tanno Danti Prachodayat.

03 Brahma-Gayatri I
Om Vedatmane Vidmahe Hiranyagarbhaya
Dheemahi, Tanno Brahma Prachodayat.

04 Brahma-Gayatri II
Om Chaturmukhaya Vidmahe Kamandaludharaya
Dheemahi, Tanno Brahma Prachodayat.

05 Vishnu-Gayatri Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya
Dheemahi, Tanno Vishnu Prachodayat.

06 Nrisimha-Gayatri I
Om Vajranakhaya Vidmahe Tikshnadamshtraya
Dheemahi, Tanno Nrisimha Prachodayat

07 Nrisimha-Gayatri II Om Nrisimhaya Vidmahe Vajranakhaya
Dheemahi, Tannah Simhah Prachodayat.

08 Garuda-Gayatri
Om Tatpurushaya Vidmahe Suvarnapakshaya
Dheemahi, Tanno Garudah Prachodayat.

09 Rudra-Gayatri I
Om Tatpurushaya Vidmahe Mahadevaya
Dheemahi, Tanno Rudrah Prachodayat.

10 Rudra-Gayatri II
Om Tatpurushaya Vidmahe Sahasrakshaya Mahadevaya
Dheemahi, Tanno Rudrah Prachodayat.

11 Nandikesvara-Gayatri
Om Tatpurushaya Vidmahe Nandikesvaraya
Dheemahi, Tanno Vrishabbah Prachodayat.

12 Shanmukha-Gayatri I
Om Tatpurushaya Vidmahe Mahasenaya
Dheemahi, Tannah Skandah Prachodayat.
 
13 Shanmukha-Gayatri II
Om Shanmukhaya Vidmahe Mahasenaya
Dheemahi, Tannah Shashthah Prachodayat.
 
14 Surya-Gayatri I
Om Bhaskaraya Vidmahe Mahadyutikaraya
Dheemahi, Tanna Adityah Prachodayat.

15 Surya-Gayatri II
Om Adityaya Vidmahe Sahasrakiranaya
Dheemahi, Tanno Bhanuh Prachodayat.

16 Surya-Gayatri III
Om Prabhakaraya Vidmahe Divakaraya
Dheemahi, Tannah Suryah Prachodayat.
 
17 Durga-Gayatri I
Om Katyayanyai Vidmahe Kanyakumaryai
Dheemahi, Tanno Durga Prachodayat.

18 Durga-Gayatri II
  Om Mahasulinyai Vidmahe Mahadurgayai
Dheemahi, Tanno Bhagavatee Prachodayat.
 
19 Rama-Gayatri
Om Dasarathaye Vidmahe, Sitavallabhaya
Dheemahi, Tanno Ramah Prachodayat.

20 Hanumad-Gayatri
Om Anjaneyaya Vidmahe Vayuputraya
Dheemahi, Tanno Hanuman Prachodayat.

21 Krishna-Gayatri
Om Devakinandanaya Vidmahe Vaasudevaya
Dheemahi, Tannah Krishnah Prachodayat.
 
22 Gopala-Gayatri
Om Gopalaya Vidmahe Gopijanavallabhaya
Dheemahi, Tanno Gopalah Prachodayat.

23 Parasurama-Gayatri
Om Jamadagnyaya Vidmahe Mahaviraya
Dheemahi, Tannah Parasuramah Prachodayat.

24 Dakshinamurti-Gayatri
Om Dakshinamurtaye Vidmahe Dhyanasthaya
Dheemahi, Tanno Dheesah Prachodayat.

25 Guru-Gayatri
Om Gurudevaya Vidmahe Parabrahmane
Dheemahi, Tanno Guruh Prachodayat.

26 Hamsa-Gayatri I Om Hamsaya Vidmahe Paramahamsaya
Dheemahi, Tanno Hamsah Prachodayat.
 
27 Hamsa-Gayatri II
Om Paramahamsaya Vidmahe Mahatattvaya
Dheemahi, Tanno Hamsah Prachodayat.

28 Hayagriva-Gayatri
Om Vagisvaraya Vidmahe Hayagrivay
Dheemahi, Tanno Hamsah Prachodayat.

29 Tantrika-(Brahma-)Gayatri
Om Paramesvaraya Vidmahe Paratattvaya
Dheemahi, Tanno Brahma Prachodayat.

30 Sarasvati-Gayatri
Om Vagdevyai Cha Vidmahe Kamarajaya
Dheemahi, Tanno Devi Prachodayat.

31 Lakshmi-Gayatri
Om Mahadevyai Cha Vidmahe Vishnupatnyai Cha
Dheemahi, Tanno Lakshmih Prachodayat.

32 Shakti-Gayatri
Om Sarvasammohinyai Vidmahe Visvajananyai
Dheemahi, Tannah Shaktih Prachodayat.
 
33 Annapurna-Gayatri
Om Bhagavatyai Cha Vidmahe Mahesvaryai Cha
Dheemahi, Tanno Annapurna Prachodayat.
 
34 Kalika-Gayatri
Om Kalikayai Cha Vidmahe Smasanavasinyai
Dheemahi, Tanno Aghora Prachodayat.

35 Bairava Mantra
Om Swanathvajaya Vidhmahe Soola Hasthaya Dheemahe
Tanno Bhairava Prachodayaath

PostHeaderIcon Maa Durga Slokas and Mantras

PostHeaderIcon Sai Baba Mantras and Slokas

Sai Maha Mantra

” OM Shirdi Vasaya Vidamahe Sachidananda
Dhimahi tanno Sai Prachodayath”

Sai Baba Jai Jai kaar

Ananta Koti Brahmand Nayak Rajadhiraj Yogiraj Parabrahma
Sadchidanand Sadguru Sainath Maharaj Ki Jay

Sai Shanti Mantra

” Loka Samasta Sukino Bhavantu
Aum ShantiH ShantiH ShantiH

tags: sai baba Mantra, shiridi sai baba Mantra, sai baba mantras, shiridi saibaba slokas, daily pujas, slokas

PostHeaderIcon Maa Lakshmi Devi Slokas and Mantras

Namastetu Mahaamaaye Shree peetthey Surpoojitey
Shankha chakra gadaa hastey
Mahaalaxmi Namostutey

Namastey Garooda roodhey
Kola asura bhayankari
Sarva paapa harey Devi
Mahaa Laxmi Namostutey

Sarvagyey Sarvey-Varadey
Sarva-dushta Bhayankaree
Sarva-dukha harey Devi
MahaLaxmi Namostutey.

Sidhee- Budhee pradey Devi,
Bhukti Mukti pradaayanee,
Mantra-Moortey sadaa Devi,
MahaLaxmi Namostutey.

Aadi-Anta rahitey Devi,
Aadi- Shakti Maheshwari,
Yogajey Yogasambhutey,
MahaaLaxmi namostutey.

Sthoola Sukshma Mahaa roudrey
MahaaShakti Mahodarey
Mahaa paapa harey Devi,
MahaaLaxmi Namostutey

Padma Aasan Sthitey Devi,
Para Brahma Svaroopini,
Parmeshi Jagan Maatar,
MahaLaxmi Namostutey.

Shwet Aambar dharey Devi,
Nana Alankaara Bhooshitey,
Jagat Sthitey Jagan Matar,
MahaaLaxmi Namostutey.

tags: maha lakshmi Mantra, maa laxmi Mantra, laxmi devi mantras, lakshmi devi slokas, daily pujas

Search
Visitor Counter

Powered By Indic IME