Thursday , 17 August 2017

Category Archives: Sahasra Namam

Sri Vishnu Sahasra Namam

shree_vishnu_sahastranaama-online

SHRI VISHNU SAHASRA NAAMA Om Shuklãm Bharatharam Vishnum Sashivarnam Chathurbhujam Prasanna Vadanam Dhyayeth Sarva Vignopa Shanthayé Vyasam Vashita Naptharam Shakte Poutramakalmasham Parasharathmajam Vandé Shukathãthum Thaponidhim Vyasaya Vishnu Roopaya Vyasroopaya Vishanavé Namovai Brahmanidhayé Vãsishtaya Namonamaha Avikãraya Shuddhãya Nithyãya Paramathmané Sadhaika Roopa Roopaya Vishnavé Sarvajishnavé Yasya Smarana Mathréna Janma Samsara Bandhanãth Vimuchyathé Namas Thasmai Vishnavé Prabha Vishanvé Om Namo Vishnavé Praba Vishnavé. ... Read More »