Thursday , 17 August 2017

Bhilvastakam – Holly Hymn of Lord Shiva

lord-shiva-puja1
lord-shiva-puja1

Tridalam trigunakaram trinetram cha triyayudham
Trijanmapapasamharam ekabilvam shivarpanam

Trishakhaih bilvapatraishcha hyachchidraih komalaih shubhaih
Shivapujam karishhyami ekabilvam shivarpanam

Akhanda bilva patrena pujite nandikeshvare
Shudhyanti sarvapapebhyo ekabilvam shivarpanam

Shaligrama shilamekam vipranam jatu charpayet
Somayagya mahapunyam ekabilvam shivarpanam

Dantikoti sahasrani vajapeya shatani cha
Kotikanya mahadanam ekabilvam shivarpanam

Laxmyastanuta utpannam mahadevasya cha priyamh
Bilvavruixam prayachchhami hyekabilvam shivarpanam

Darshanam bilvavruixasya sparshanam papanashanam
Aghorapapasamharam ekabilvam shivarpanam

Mulato brahmarupaya madhyato vishnurupine
Agratah shivarupaya ekabilvam shivarpanam

Bilvashhtakamidam punyam yah patheth shivasannidhau
Sarvapapa vinirmuktah shivalokamavapnuyath

(bilwastakam, bilva, belva, astakam, astkam, asthakam, bilvashtakham, bilvashtakam, bilwashtakam,  puja, hymn, siva ratri, shivarathri , lord, shiv puja, God shiva daily puja, mantras slokas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>